Contributions by Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904